เตรียมพร้อมรับสังคมสูงอายุ จัดตรวจสุขภาพปีละครั้ง

“อธิบดีท้องถิ่น”ตั้งเป้าดำเนินงานด้านผู้สูงวัยอำเภอละแห่ง วางงบปี 61 จ่ายเบี้ยผู้สูงวัย 3 ไตรมาสแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งกรงส่งเสริมการปกครองฯมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดำเนินการด้านผู้สูงอายุ อำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 878 อำเภอ

ซึ่งกรมได้ให้อปท.ดำเนินการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐาน เช่น เบี้ยยังชีพ จัดตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นภารกิจที่กรมได้รับการถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาจากกรมประชาสงเคราะห์ ปัจจุบันคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งกรมได้จัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ไตรมาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews